You are here

Zašto baš AMISTAR OPTI?

AMISTAR OPTI sadrži dvije aktivne tvari: klortalonil i azoksistrobin.

  • Klortalonil je jedina aktivna tvar u žitaricama koja se takozvanom „stick“ tehnologijom lijepi za list i spore te čisti list od spora.
  • Klortalonil ima izuzetno dobro djelovanje upravo na smeđu pjegavost pšenice (Septoria tritici) koju trebamo suzbiti.
  • Uz to, Klortalonil je jedina molekula u žitaricama koja ima „multisite“ djelovanje (djeluje na više mjesta unutar gljive) na koje bolesti ne mogu razviti rezistenciju (u voćarstvu i vinogradarstvu se već dugi niz godina upotrebljavaju bakar, sumpor, mankozeb, folpet... koji imaju „multisite“ djelovanje kao i Klortalonil).
  • Druga aktivna tvar azoksistrobin koja ulazi u list, te se po listu kreće kao mezosistemik. Sprečava prodor gljive u list, tako da se odlično nadopunjuje u zaštiti sa Klortalonilom.
  • Još jedna prednost azoksistrobina je da djeluje na fiziološke procese unutar biljke pšenice kojima ojačava samu biljku. Ova prednost nam je vrlo bitna kada znamo da je pšenica ove godine bila izložena stresu promjenama temperatura, a i vrlo niske temperature je dočekala nedovoljno pripremljena.

Zašto nismo odabrali fungicid na bazi aktivnih tvari iz skupine Triazola?

Znamo da su aktivne tvari koje spadaju u skupinu Triazola namijenjene upravo suzbijanju bolesti koje su već razvijene u listovima što je slučaj i kod nas na tabli.

Razlozi su slijedeći:

  • AMISTAR OPTI djeluje i pri nižim temperaturama ispod 10 ⁰ C dok Triazoli imaju najbolje djelovanje na višim temperaturama oko 20 ⁰ C jer ulaze u list i sistemično akropetalno se kreću po listu.
  • AMISTAR OPTI je namijenjen upravo ranom T1 tretmanu (početak vlatanja) gdje dugotrajno preventivno štitimo novoizrasle listove dok se Triazoli upotrebljavaju uglavnom u između tretmana T1-T2 ( drugo- treće koljence) za suzbijanje bolesti koji se već nalaze u novoizraslim listovima.
  • AMISTAR OPTI zbog azoksistrobina ima pozitivno djelovanje na biljku pšenice dok Triazoli pri nižim temperaturama zaustavljaju razvoj pšenice što u fazi pojave prvog koljenca može imati direktan utjecaj smanjenje prinosa. (faza prvog koljenca je i faza razvoja broja klasića u klasu).