You are here

Lema - važan štetnik žitarica

Žitarice
08.05.2020

 

Na pojedinim lokacijama i sortama žitarica utvrđena je prisutnost leme. Savjetujemo pregled usjeva, po potrebi za suzbijanje primijeniti insekticid KARATE ZEON u dozi 0,15 l/ha.

U slučaju preklapanja fungicidnog i insekticidnog tretmana, KARATE ZEON može se miješati sa većinom fungicida na tržištu RH. Za dodatne informacije o mogućnostima miješanja insekticida KARATE ZEON sa fungicidom obratite se Syngentinom prodajnom predstavniku na Vašem području.

Suzbijanje crvenog žitnog balca, leme

Kemijsko suzbijanje insekticidnim sredstvima može se provoditi protiv odraslih oblika i protiv ličinki. Opravdanim se smatra tretiranje mjesta koncentracije odraslih oblika tamo gdje je više od 25 prezimjelih imaga po četvornom metru. Ovaj kritični broj ovisi o: bujnosti usjeva, otpornosti kutivara i vrsti usjeva.

Sl. napad leme

Ipak osnovno suzbijanje žitnih balaca provodi se primjenom insekticida protiv ličinki.
Optimalnim rokom primjene smatra se kad je 10 do 15% ličinki izašlo iz jaja. Isto tako, ličinke najveće štete nanose oštećivanjem vršnog lista (zastavice) pa je tretiranje potrebno obaviti kada pronađemo 1 ličinku po zastavici.

Budući da proizvođači strnih žitarica uglavnom svoje usjeve prskaju sa piretroidima Syngenta za ovu namjenu preporuča insekticid Karate Zeon čija učinkovitost je i nakon 14 dana izuzetno visoka (96-99%). Karate Zeon jedini je pripravak unutar skupine piretroida koji se odlikuje sljedećim karakteristikama:

  • Dugo rezidualno djelovanje,
  • Izraziti "knock down" efekt,
  • Djelatna tvar se nalazi u mikrokapsuli koja u sebi sadrži fotostabilizator (sporo se razgrađuje na suncu).

Crveni žitni balac, lema (Oulema melanopus)

Crveni žitni balac, lema (Oulema melanopus) najvažniji je štetnik pšenice, ječma i zobi.
Odrasli oblik crvenog žitnog balca je uskog tijela, dužine 4 do 6 mm. Glava i pokrilje je tamno plave boje dok su noge i nadvratni štit narančasto crvene boje.Ličinka je žute boje, duga do 8 mm. Pokrivena je sluzi koja od izmeta pocrni. Odrasli oblici prezime u ostacima strnih žita u tlu, na rubovima parcela obraslim travom, te na drugim skrovitim mjestima.

Štete rade i odrasli oblici i ličinke.

Imago progriza list u obliku uskih pruga ne ostavljajući epidermu. Za razliku od imaga, ličinke izgrizaju uske pruge u lišću ostavljajući epidermu. Zbog bijele boje epiderme, nastaju uske bijele pruge koje se kod jake zaraze mogu spojiti, pa cijelo lišće pobijeli. Značajno je naglasiti da se zbog česte koncentracije ličinki jasno mogu uočiti žarišta unutar usjeva.

U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.