You are here

Plamenjača ili peronospora vinove loze (Plasmopara viticola)

Vinova loza
04.06.2017

Bolest se suzbija po preventivnom programu zaštite koji uključuje proizvode Nordox, Universalis, Ridomil, Pergado i Quadris.

 

Opis i značaj plamenjače (peronospore) na vinovoj lozi

Plamenjača ili peronospora vinove loze (Plasmopara viticola)  je u našim krajevima najopasnija bolest vinove loze koja je u Europu stigla davno na američkim Vitis vrstama.
Napada sve zelene dijelove loze, a prvi simptomi se javljaju na listovima bliže tlu. Na listovima primjećujemo  tzv. „uljne mrlje“ koje prelaze u smeđe tkivo koje se postepeno suši, dok je na donjoj strani lista vidljiva bijela sporulacija.
Bolest napada cvat koji se suši, uz vidljivu bijelu prevlaku koju lako zamjenimo s pepelnicom. Nakon cvatnje i zametanja bobica plamenjača se može razviti i na grozdu koji se djelomično ili u potpunosti osuši kod jačeg napada.

Biologija plamenjače vinove loze  

Glavni oblik prezimljenja parazita je u obliku oospora u zaraženim otpalim listovima.
Kod plamenjače vrijedi pravilo „3 x 10“, a to znači da kada je srednja temperatura zraka oko 10°C, tijekom dva do tri dana padne barem 10 mm kiše dnevno te je mladica dužine oko 10 cm, tada nastupaju povoljni uvjeti za klijanje spora i prve primarne infekcije. Vrijeme od rane zaraze do vidljivih simptoma je obično 10-15 dana, a simptome na listovima najčešće uočavamo u svibnju.
Kako temperatura zraka raste, pod uvjetom da ima dovoljno oborina, vrijeme od infekcije do vidljivih simptoma postaje kraće (4-5 dana). Infekcije obično prestaju sredinom ljeta kada nastupi sušno razdoblje i temperature pređu 30°C. Ipak, u kišnim ljetima i udolinama rijeka potrebno je paziti i na kasno ljetnu i jesensku zarazu na mladorastu poslije vršikanja.

Zaštita vinove loze od plamenjače

U početku vegetacije prskamo kontaktnim sredstvima NORDOX ili UNIVERSALIS (1- 2 tretmana), a kako mladice intenzivno rastu prije cvatnje i do zametanja bobica treba nastaviti sistemičnim fungicidom RIDOMIL GOLD MZ.

Nakon zametanja bobica koristi se lokosistemični fungicid PERGADO, te se krajem vegetacije završna prskanja provode s UNIVERSALIS, QUADRIS ili pripravcima na bazi bakra NORDOX. Pravilnom zaštitom kroz vegetacijski period do jeseni onemogućit ćemo razvoj plamenjače i tako smanjiti infekcioni potencijal za sljedeću godinu.