You are here

Grozdovi moljci

Vinova loza
02.07.2022

 

Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana) i Žuti grozdov moljac (Eupoecilia/Clysia ambiguella)

 

Opis i značaj grozdovih moljaca na lozi 

Moljci su u nekim vinogradarskim regijama najvažniji štetnici vinove loze. Mogu izazvati direktne štete na grozdu od 50-80%, ali ne treba zanemariti činjenicu da i kod manje brojnosti gusjenica druge generacije one indirektno otvaraju put uzročnicima truleži (siva plijesan - Botrytis spp.). Ove dvije vrste čine jednak tip šteta te se podjednako i suzbijaju. Gusjenice njihovih leptira oštećuju peteljkovinu, cvjetove i bobice vinove loze. Bobice izgrizaju te često ostaje samo sjemenka.

Biologija grozdovih moljaca

Moljci prezime kao kukuljice na trsu i oko trsa. Kada srednja dnevna temperatura prijeđe 10°C pojavljuju se prvi leptiri, što je u Dalmaciji obično period sredinom travnja, a na kontinentu u svibnju. Moljci imaju dvije generacije (žuti) odnosno tri (pepeljasti). Prve generacije jaja odlažu i na korove pa je napad manji. Kasnije generacije odlažu jaja na zelene bobice. Nakon 4-6 dana razviju se gusjenice koje oštećuju bobice. Jedna gusjenica ošteti 5-8 bobica. Stolno grožđe osjetljivije je od vinskog, dok su sorte zbijenog grozda osjetljivije od onih rastresitog grozda.

Zaštita vinove loze od grozdovih moljaca

Grozdove moljce potrebno je pratiti pomoću lovki s feromonima koji su različiti i kupuju se prema vrsti štetnika. Lovke se postavljaju u travnju i prati se ulov leptira. Kada se ulovi kumulativno 75 leptirića po trapu, ovisno o temperaturama, kroz narednih 7-10 dana ide se u tretiranje.

Za suzbijanje moljaca može se primijeniti insekticid VERTIMEC 018 ECINSEGAR ili AFFIRM.
VERTIMEC 018 EC i INSEGAR pozicioniramo za prvu generaciju, a AFFIRM za kasnije generacije. Doza primjene za VERTIMEC 018 EC je 0,55 l/ha (5 ml /10L), INSEGAR (0,4-0,6 kg/ha, 4-6 g/10 L), a za AFFIRM 1,5 kg/ha (15 g/10 L) za klasično prskanje.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.
Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.
U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.