You are here

Lisne uši i bijele mušice na rajčici i paprici

Plodovito povrće
01.03.2019

Opis i biologija lisnih ušiju

Lisne uši su sitni insekti veličine nekoliko milimetara i obično žive u skupinama  kolonijama). Napadaju gotovo sve vrste povrća te se vrlo često javljaju na rajčicama i paprikama.
Najčešće naseljavaju mlade listove, a kod visoke populacije rašire se po čitavoj biljci. Štete pričinjavaju sisanjem sokova čime direktno iscrpljuju biljke, a biljka reagira karakterističnim uvijanjem (kovrčanjem) listova.
Uši izlučuju slatku i ljepljivu tekućinu (mednu rosu) na koju se naseljavaju gljivice čađavice koje imaju negativan utjecaj na fotosintezu i izgled plodova. Neke lisne uši prenose virusne bolesti sa zaraženih na zdrave biljke čime čine indirektne štete koje mogu biti veće od direktnog iscrpljivanja biljki. Lisne uši imaju velik broj generacija i prisutne su od početka do kraja vegetacije.

Štitasti moljci – bijele mušice (Trialeurodeus i Bemisia vrste)

Opis i biologija štitastih moljaca

Bijele mušice ili štitasti moljci spadaju u najopasnije štetočinje zaštićenih prostora, a u suhim godinama predstavljaju opasnost i na otvorenom polju.
Najveće štete uzrokuju na rajčici, rjeđe na paprici. Odrasle mušice su mali (1,2-2,0 mm), vrlo živahni insekti. Tijelo i krila su im pokriveni finim bijelim voštanim prahom. Ličinke su plosnatog tijela, pa sliče na štitaste uši.
Direktne štete čine sisanjem biljnih sokova i iscrpljivanjem biljki. Tijekom ishrane luče ljepljivu tekućinu tzv. mednu rosu, na koju se nasele gljive čađavice koje na listovima utječu na smanjenu fontosintezu.
Neke vrste štitastih moljaca su značajni prenosioci virusa. Brzo se razvijaju u sušnim i toplim uvjetima, kad imaju više od 10 generacija godišnje.

Zaštita rajčice i paprike od lisnih ušiju i štitastih moljaca

Kemijsko suzbijanje lisnih ušiju i štitastih moljaca podrazumijeva primjenu insekticida kad se primijeti kritična brojnost. Za tu namjenu preporuča se insekticid Karate Zeon. Tijekom cvatnje treba zaštititi korisne insekte (bumbare, pčele i dr.).

 

Doziranje insekticida za lisne uši i štitaste moljce: Karate Zeon - 1,5 ml/10L (0,15 l/ha)