You are here

Calaris Pro - Brže. Snažnije. Duže.

Kukuruz
25.02.2020

Otkrijte moć sinergije, otkrijte CALARIS® Pro, novu dimenziju zaštite kukuruza od korova.

CALARIS® Pro je selektivni herbicid namijenjen suzbijanju širokog spektra korova u kukuruzu za zrno. Primjenjuje se od sjetve do 8 listova kukuruza. Aktivne tvari, različitog mehanizma djelovanja u sastavu herbicida CALARIS® Pro iskazuju sinergijsko djelovanje što rezultira izrazito brzom i snažnom eliminacijom korova u kukuruzu u odnosu na druge herbicide.

CALARIS® Pro suzbija širok spektar korova u kukuruzu: abutilon, šćir, ambrozija, crna pomoćnica, loboda, svračica, divlje proso, sirak iz sjemena, muhari i dr.

Brzina djelovanja velika je prednost ovog herbicida pogotovo ukoliko nastupi dulji period suše.

CALARIS® Pro odmah nakon primjene snažno djeluje na korove i u svega nekoliko dana ih u potpunosti suzbija, dok se s druge strane, u sušnim periodima, djelovanje većine herbicida usporava ili zaustavlja, a konkurencija korova i dalje remeti razvoj kukuruza.


Osim brzine djelovanja, prednost ovog herbicida je i produženo djelovanje koje omogućava nesmetan razvoj kukuruza i sprječava naknadno nicanje korova.

Zbog izrazito širokog vremena primjene, od 0-8 listova kukuruza, CALARIS® Pro je moguće primijeniti u nekoliko faza i kombinacija

  • Za ostvarivanje punog potencijala prinosa preporučamo ranu primjenu, nakon nicanja do faze 3 lista kukuruza uz dodatak herbicida radi proširenja spektra djelovanja:
    CALARIS® Pro 2 l/ha + DUAL GOLD® 960 EC 1 l/ha.

 

  • Za kasniju primjenu (4-8 listova kukuruza) i u nedostatku oborina preporučamo:
    CALARIS® Pro 2 l/ha + NICOGAN 40 OD 0,5 l/ha.

Važno je napomenuti da se ovim kombinacijama ne dodaje okvašivač.

PREDNOSTI HERBICIDA CALARIS® Pro

  • Najbrži herbicid na tržištu – u svega nekoliko dana korovi su potpuno uništeni: na osjetljivim korovima simptomi vidljivi 1-2 dana nakon primjene, u potpunosti uništeni za 7 dana, tvrdokorni korovi potpuno su uništeni do 14 dana nakon aplikacije.
  • Rezidualno djelovanje na širokolisne korove - nema naknadnog nicanja korova.
  • Široko vrijeme primjene - od sjetve do 8 listova kukuruza.
  • Herbicidu CALARIS® Pro ne dodaje se okvašivač.